Všeobecné obchodní podmínky poskytování služeb pronájmu kapacitních, výpočetních a programových prostředků serverů připojených k síti Internet pro provoz internetových aplikací a doménových jmen prostřednictvím hostingových služeb Smarthosting platných od 1.1.2010.

1. SMLUVNÍ STRANY

VOKSYS, s.r.o.
Radlická 2485/103, 150 00 Praha 5
IČO: 27091104
DIČ: CZ27091104
Bankovní spojení: 462268036/5500
(dále jen "Poskytovatel")

a
Objednatel
Objednatelem se rozumí každý subjekt, který provede objednávku hostingových služeb Smarthosting prostřednictvím www prezentace, telefonicky, osobně nebo jiným Poskytovatelem akceptovaným způsobem.
(dále jen "Objednatel")

2. PŘEDMĚT A VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

2.1. Předmětem těchto obchodních podmínek je úprava právních vztahů mezi Poskytovatelem a Objednatelem při poskytování hostingových služeb Smarthosting. Smluvní vztah založený na těchto obchodních podmínkách vzniká mezi smluvními stranami okamžikem schválení řádně učiněné objednávky Objednatele Poskytovatelem a řídí se ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.

2.2. Definice pojmů používaných v těchto obchodních podmínkách:

2.2.1. Hostingová služba - poskytování služeb určených pro provoz a zajištění provozu internetových aplikací a služeb souvisejících s provozem doménových jmen prostřednictvím prostředků Poskytovatele služby. Obsah a předmět služeb je definován aktuální nabídkou Poskytovatele zveřejněnou na www prezentaci Poskytovatele www.smarthosting.cz.

2.2.2. Uživatel - Objednatel hostingové služby Smarthosting, kterému byla hostingová služba Poskytovatelem řádně zřízena dle platných pravidel poskytování služby, zveřejněných na www prezentaci Poskytovatele www.smarthosting.cz, nebo zřízena prozatímně za účelem otestování.

2.2.3. Server - počítač trvale připojený k síti Internet, prostřednictvím jehož prostředků je poskytována hostingová služba.

2.2.4. Pronájem kapacitních, výpočetních a programových prostředků serverů - sdílený pronájem hardwarových a softwarových prostředků serverů Objednateli služby za účelem zpracování požadavků využívaných aplikací. Míra možnosti využití prostředků serveru jedním Uživatelem v daném okamžiku je limitována mírou využití prostředků serveru ostatními Uživateli.

2.2.5. Provozování internetové aplikace - provoz aplikace (zejména www prezentací) prostřednictvím prostředků serverů ve prospěch Uživatele a třetích stran. Při provozu aplikací je Uživatelům umožněno využívat programových prostředků serveru poskytovaných v rámci hostingové služby (PHP, ftp, mysql,...).

2.2.6. Doménové jméno a provoz doménového jména - doménové jméno je jmenný název poskytovaný správci doménových jmen určený pro identifikaci na internetu (dále jen doména). Provoz doménového jména je služba správy a údržby NS záznamů provozované domény.

2.3. Dnem řádného zřízení hostingové služby je den úhrady ceny služby Objednatelem. Dnem prodloužení služby na další období je den úhrady ceny služby na další období Objednatelem. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den řádného zřízení služby nebo den prodloužení služby.

2.4. Při provozu služby vyžaduje Poskytovatel od Objednatele údaje nezbytné pro provoz služby a pro komunikaci s Objednatelem. Objednatel uděluje svolení se zpracováním svých osobních údajů pro účely zajištění provozu objednané služby, zejména pro komunikaci se správci doménových jmen. Poskytovatel se při zpracování dat řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

2.5. Hostingová služba Smarthosting je poskytována k provozu konkrétního doménového jména. Objednatel při objednání hostingové služby také vždy poskytuje souhlas s pravidly registrace a provozu daného typu doménového jména (např. pro domény .cz - dle CZ NIC, domény .eu dle EURid a obdobně.).

3. PRÁVA A POVINNOSTI OBJEDNAVATELE

3.1. Hostingovou službu Smarthosting objednává Objednatel zásadně k provozu doménového jména. Doménové jméno si volí Objednatel sám.

3.2. Zřízením služby vzniká Objednateli právo užívat veškeré standardní služby (označené na webu www.smarthosting.cz jako běžné, součást programu apod.) nabízené Poskytovatelem k hostingové službě Smarthosting. Objednatel má možnost objednat doplňkové služby dle aktuální nabídky Poskytovatele, popř. dle písemné nebo ústní dohody s Poskytovatelem.

3.3. Uživatel se zavazuje hradit registrační poplatky za registraci a provoz DNS serverů své domény Poskytovateli, který následně provede úhradu poplatků příslušnému správci doménových jmen. Uživatel může po předchozím upozornění Poskytovatele využít i možnosti přímé platby poplatků správci doménového jména (registrátorovi).

3.4. Uživatel může využívat prostředků serverů, které mu byly poskytnuty na základě zřízení služby, neomezeně. Míra využití prostředků serveru jedním Uživatelem je ze strany Poskytovatele omezena pouze v případě provádění správy a systémových úloh serveru a při nadměrném zatížení serverů Uživatelem v případech, které by mohly zapříčinit znevýhodnění ostatních Uživatelů při využívání služby. Objem přenášených dat mezi serverem a klientským počítačem není omezen.

3.5. Uživatel má k dispozici prostředky serveru pro provoz vlastních internetových aplikací (zejména www prezentací). K přístupu na servery využívá Uživatel pouze služeb k tomu určených Poskytovatelem (FTP, phpMyAdmin, atd.).

3.6. Uživatel zodpovídá za technickou správnost a bezpečnost všech aplikací, skriptů a programů, které umístí na server, a dále také zodpovídá za veškeré způsoby, kterými komunikuje s hostingovými servery. Odpovědnost za bezpečnost se vztahuje zejména na možnost zneužití aplikace, skriptů či programů třetí stranou k neoprávněnému využívání prostředků serveru (např. umožnění třetím stranám spouštět libovolný php i jiný kód, libovolné SQL dotazy pod Uživateli přidělenou identitou a umožnění třetím stranám posílat ze serveru emaily bez uvedení původu emailu (www stránky/domény, ze které byl email odeslán).

3.7. V případě, kdy Poskytovatel, na základě ústního nebo písemného upozornění, vyzve Uživatele k odstranění vad Uživatelem provozované aplikace, je Uživatel povinen odstranit tyto technické vady aplikace neprodleně, nejpozději však do 24 hodin. Jestliže Uživatel není schopný z důvodu objektivních překážek odstranit vady do 24 hodin, je povinen odstranit aplikaci z provozu serveru, pokud tak neučiní, má Poskytovatel právo jednostranně pozastavit platnost služby pro Uživatele do odstranění vad. Uživatel odpovídá za škodu způsobenou technickými vadami aplikace provozované Uživatelem třetím osobám i za škodu způsobenou Poskytovateli.

3.8. Uživatel nesmí zřídit WWW stránky, jejichž obsah je v rozporu se zákonem nebo dobrými mravy. Nesmí také uveřejňovat stránky s eroticky laděnou tématikou. Stránky s tímto obsahem nejsou povoleny ani za podmínky přístupu chráněného heslem. Porušení tohoto článku opravňuje Poskytovatele k pozastavení či zrušení veškerých služeb poskytovaných Uživateli.

3.9. Uživatel nesmí využívat služby takovým způsobem, který by vedl k porušení práva Poskytovatele, 3. stran nebo by mohl zapříčinit znevýhodnění ostatních Uživatelů při sdíleném využívání prostředků serverů. Uživatel nesmí využívat poskytnuté prostředky ani takovým způsobem, kterým by získal neoprávněné zvýhodnění oproti ostatním Uživatelům, nebo takovým způsobem, který by mohl vést k porušení nebo poškození provozu serverů. Za závažné porušení povinností Uživatele je považován zejména pokus o narušení bezpečnosti a nepřetržitosti provozu služby.

3.10. Objednatel je povinen uvést při objednávce hostingové služby své kontaktní údaje pro účel fakturace poskytnutých služeb, registrace a provozu doménového jména a komunikaci s Poskytovatelem. Uživatel je povinen udržovat své kontaktní údaje aktuální pro účely komunikace s Poskytovatelem.

3.11. Uživatel je povinen chránit poskytnutá přístupová jména a přístupová hesla k zřízeným službám a programovým prostředkům serveru před zneužitím 3. stranou.

3.12. Uživatel se zavazuje neprodleně informovat Poskytovatele služby na zjištěnou technickou nebo bezpečnostní závadu provozu služby e-mailem zaslaným na adresu hosting(at)support.voksys.cz.

3.13. Uživatel odpovídá za veškerou úmyslnou i neúmyslnou škodu způsobenou při užívání poskytnuté služby. Poskytovatel je oprávněn žádat po Uživateli náhradu škody způsobenou Uživatelem a ušlý zisk. Náhradou škody se rozumí zejména čas vynaložený Poskytovatelem pro odstranění závadného stavu, vzniklého neoprávněným nebo neodborným užíváním prostředků serveru Uživatelem, škoda vzniklá na provozu serveru, škoda vzniklá 3. stranám a zejména ostatním Uživatelům, škoda vzniklá zastavením provozu serveru atd. Náhradou ušlého zisku se rozumí zejména náhrada ušlého zisku 950,- Kč z každé započaté hodiny práce Poskytovatele při odstraňování závadného stavu, dále náhrada průměrného zisku, který by Poskytovatel získal po dobu přerušení nepřetržitého provoz služby, náhrada ušlého zisku způsobeného poškozením dobré pověsti Poskytovatele a ztrátou Uživatelů, vyjádřeného cenou služby objednané Uživatelem, atd.

4. PRÁVA A POVINNOSTI POSKYTOVATELE

4.1. Poskytovatel je povinen zajistit nepřetržitý provoz smluvených hostingových služeb. Výjimku z této povinnosti tvoří skutečnosti, které nejsou Poskytovatelem ovlivnitelné a nelze jim předcházet (např. zásah vyšší moci, havárie, výpadky veřejných telekomunikačních sítí apod.), nebo úkony nezbytné pro zajištění chodu služeb Poskytovatele (např. údržba hardware, aktualizace software apod.).

4.2. Poskytovatel je povinen provádět nepřetržitý monitoring provozu na serveru a zajišťovat průběžně správu serveru pro optimální provoz služby.

4.3. Poskytovatel je povinen zabezpečovat službu před narušením provozu 3. stranou či před zneužitím služby ze strany Uživatele v závislosti na charakteru poskytnutých programových prostředků. V případě, že nastane situace, kdy se dostane do konfliktu řešení bezpečnosti a rozsahu nabízených služeb, má přednost bezpečnost služby.

4.4. Registraci doménového jména provádí Poskytovatel na základě přijetí úhrady za doménové jméno dle podmínek a platného ceníku vystaveného na www stránkách Poskytovatele www.smarthosting.cz. Registraci a úhradu registračního poplatku registrátorovi domény provede Poskytovatel do 5 pracovních dnů ode dne přijetí úhrady od Objednatele.

4.5. Poskytovatel neodpovídá za registraci doménového jména jiným subjektem, při registraci nového doménového jména, v době mezi objednávkou služeb a úhradou za hostingové služby Objednatelem.

4.6. Pro registraci doménového jména používá Poskytovatel údaje poskytnuté Uživatelem při objednávce hostingové služby. Poskytovatel neodpovídá za možné chyby způsobené uvedením chybných údajů Objednatelem.

4.7. Poskytovatel je povinen upozornit Uživatele včas na skutečnost, kdy se blíží uplynutí doby, na kterou má Uživatel předplacenou službu nebo doménové jméno a to formou zprávy elektronické pošty zaslané na kontaktní e-mail poskytnutý Uživatelem. Poskytovatel neodpovídá za vznik možné škody z propadnutí doménového jména Uživatele v případě, kdy provádí Uživatel platbu registrátorovi přímo bez zprostředkování Poskytovatelem.

4.8. Poskytovatel má právo zrušit poskytnutou službu Uživateli, který je v prodlení s platbou za hostingovou službu déle než 30 dnů. V případě zrušení služby z důvodu neuhrazení služby Uživatelem, neodpovídá Poskytovatel za škodu vzniklou ztrátou dat Uživatele a ztrátou dostupnosti provozovaných aplikací.

4.9. Poskytovatel nenese odpovědnost za porušení vlastnických práv Uživatelem k ochranným známkám a porušení zákona užíváním názvu domény, e-mailové adresy nebo jiného označení použitého Uživatelem, které jsou obchodními jmény a ochrannými známkami třetích stran.

4.10. Porušením povinnosti Poskytovatele zajistit nepřetržitý provoz služby není přerušení provozu služby vzniklé okolnostmi, které nejsou Poskytovatelem ovlivnitelné (např. odstávka el. energie, výpadek přípojného bodu k internetu, havárie, apod.) nebo přerušení provozu z důvodu systémových zásahů Poskytovatele do provozu serveru. Poskytovatel je povinen včas informovat o plánovaných zásazích na www prezentaci www.smarthosting.cz.

4.11. Poskytovatel má právo jednostranně vyloučit Uživatele z provozu a tedy pozastavit poskytování služeb v případech, kdy provozem aplikace Uživatele dochází nebo by mohlo dojít k poškození ostatních Uživatelů či Poskytovatele, a dále v případech porušení povinností Uživatele uvedených v bodech 3.6. - 3.9. a 3.11. Poskytovatel může v těchto případech vyloučit Uživatele z provozu i bez předchozího upozornění.

4.12. Poskytovatel má právo jednostranně obměnit funkce služby a pravidla jejich poskytování. V případě obměny funkcí služby a smluvních podmínek uvede Poskytovatel popis této změny na www prezentaci www.smarthosting.cz.

5. CENA SLUŽBY A PLATBY ZA SLUŽBU

5.1. Cena služby je stanovena nabídkou Poskytovatele služby zveřejněnou na www prezentaci www.smarthosting.cz, platnou v den uskutečnění objednávky Objednatelem.

5.2. Objednatel se zavazuje uhradit cenu služby na základě výzvy k zaplacení služby zaslané Poskytovatelem elektronickou poštou na e-mail zadaný Objednatelem při objednávce služby na účet Poskytovatele. Dnem úhrady je den připsání platby na účet Poskytovatele.

5.3. Objednatel hradí cenu služby půlročně předem. Poskytovatel upozorní Objednatele s dostatečným předstihem na den uplynutí období, na které má Objednatel službu předplacenu, formou výzvy k zaplacení ceny služby na další období.

5.4 Poskytovatel vystaví daňový doklad na základě přijetí úhrady ceny služby a zřízení nebo prodloužení služby. Objednatel souhlasí, že Poskytovatel je oprávněn v souladu s ustanovením §26 zákona č. 235/2004 Sb. vystavit daňový doklad v elektronické podobě.

5.5. V případě nezaplacení poplatku podle bodu 5.3 je Poskytovatel oprávněn, a to i bez předchozího upozornění účastníka, přerušit provoz jeho domény, a to do té doby, než dojde k zaplacení dlužných poplatků v plné výši.

6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

6.1. Provoz služby se sjednává na dobu 1/2 roku. Provoz služby se automaticky prodlužuje pokud Objednatel nedoručí Poskytovateli písemnou žádost o zrušení poskytované služby nejpozději do 14 dnů ode dne uplynutí období, na které má Objednatel službu zaplacenou.

6.2. Provoz služby lze vypovědět bez udání důvodů. Výpověď musí být učiněna písemnou formou a musí být doručena druhé straně nejpozději do 14 dnů před dnem účinnosti výpovědi. V případě závažného porušení povinností zúčastněné strany, lze podat výpověď služby s okamžitou platností.

6.3. V případě, že dojde ke změně domény takovým způsobem, že doménu nebude možné provozovat dle původního ujednání (zejména změna DNS záznamu domény, technického kontaktu domény apod.), není Poskytovatel povinen nadále provozovat smluvené služby. Tato skutečnost je považována za výpověď provozu služby ze strany Objednatele bez udání důvodů.

6.4. Pokud je provoz služby vypovězen ze strany Poskytovatele, má Objednatel nárok na vrácení poměrné části půlročního poplatku služby za nevyužité období. Nárok na vrácení poměrné části půlročního poplatku služby za nevyužité období Objednateli nevzniká, pokud dojde k vypovězení provozu služby z důvodu závažného porušení povinností Objednatele, uvedených v článku 3 těchto obchodních podmínek.

6.5 Pokud je provoz služby vypovězen ze strany Objednatele, nemá Objednatel nárok na vrácení poměrné části půlročního poplatku služby za nevyužité období. Objednateli vzniká nárok na vrácení poměrné části půlročního poplatku služby za nevyužité období v případě porušení povinností Poskytovatele.

6.6. Tyto všeobecné obchodní podmínky mají větší právní sílu než ostatní ujednání o poskytování služby sjednané mezi Objednatelem a Poskytovatelem, pokud se nejedná o právní vztah založený na základě jiného smluvního ujednání, ve kterém bude výslovně uvedeno, že se daný vztah těmito všeobecnými podmínkami neřídí. Případný spor bude řešen přednostně dle těchto všeobecných obchodních podmínek, pouze skutečnosti, které nejsou ošetřeny v těchto podmínkách, se řídí ostatními ujednáními mezi Poskytovatelem a Objednatelem.

6.7. Smluvní strany se vzájemně zavazují, že vyjma případných referenčních listin neposkytnou třetím stranám žádné informace o tomto smluvnímu vztahu nebo jeho účastnících, které jim byly zpřístupněny v souvislosti s plněním této smlouvy, s výjimkou článku 2. odst. 2.4. Smluvní strany se zavazují zachovávat obchodní tajemství, pokud nedá druhá strana k poskytnutí informací písemný souhlas.